Telefonszám:
+36 20 438 5763
© 2009 dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd
Székhely: 1114 Budapest, Himfy u. 7. fsz. 1.
a Móricz Zsigmond körtérnél
Nyilvántartva a Budapesti Ügyvédi Kamara által
a 36067354 KASZ számon.
Adószám: 53705242-1-43
Jelenleg itt van: Szakterületek

Ingatlanjog

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek a konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) ügyintézésig. (adásvételi-, bérleti-, életjáradéki-, tartási-, ráépítési-, házassági vagyonjogi-, ajándékozási, vegyes szerződések, elővásárlási, visszavásárlási, csere, vételi opciós szerződések, jelzálog-, ingatlanközvetítői-, ingatlanüzemeltetési, ingatlanon haszonélvezetet, telki szolgalmi jogot alapító szerződések, termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése, ellenjegyzése stb.)
 • Ellenjegyzés, földhivatali eljárásban jogi képviselet, jogi tanácsadás, jogi véleményezés.
 • Elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali jogi képviselet.
 • Telekalakítási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, teljes körű ügyintézése.
 • Közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése.
 • Társasházak, lakásszövetkezetek alapítása, így társasházi alapító okirat, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése, módosítása, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok és más hatóságok előtt, ingatlan- és cég-nyilvántartásbeli átjegyzése.
 • Tanácsadás az ingatlan vagyonátruházás során felmerülő adó- és illetékfizetési kötelezettségekkel, illetékkedvezményekkel és mentességekkel kapcsolatosan.
fel

Gazdasági, társasági jog

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Valamennyi cégforma (közkereseti-; betéti-; korlátolt felelősségű-; részvény-; nonprofit társaságok, egyéni cégek) alapítását, módosításait, (társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok, taggyűlési, közgyűlési határozatok, elfogadó nyilatkozatok, aláírás minták, jegyzőkönyvek, üzletrész adásvételi- és részvény-átruházási szerződések, meghívók, tagjegyzékek, szervezeti és működési-, belső szabályzatok).
 • Dr. Pongrácz Judit ügyvéd minősített elektronikus aláírással rendelkezik, cégbíróság előtti elektronikus cégeljárás során jogosult eljárni.
 • A Pongrácz Ügyvédi Iroda vállalja gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával, felszámolásával kapcsolatos okiratszerkesztést és ügyintézést is.
fel

Társadalmi szervezetek joga

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, teljes körű jogi képviselet az okiratszerkesztéstől a közgyűlések levezetéséig.
fel

Jogi képviselet peren kívüli eljárásokban, követelésbehajtás

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül, egyezségi ajánlatok elkészítése, megszerkesztése, ellenjegyzése, hatóságok, bíróságok, ingatlan-nyilvántartás előtti jogi képviselet a vita lezárása érdekében peren kívül.
 • Teljesítésre, fizetésre irányuló felszólító levelek és egyéb nyilatkozatok (elállás, felmondás, stb.) elkészítése.
 • Bírósági eljárás során okiratszerkesztés peren kívül, bírósági perbeli beadványok elkészítése (a szükséges keresetlevelek, ellenkérelem, viszontkereset és egyéb perbeli beadványok elkészítése).
 • Peren kívüli elektronikus fizetési meghagyás iránti kérelem beterjesztése minősített elektronikus aláírással követelések, egyéb kintlevőségek behajtása végett.
 • Végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási és csődeljárások során jogi képviselet ellátása.
 • Dr. Pongrácz Judit ügyvéd peres feleknek nyújtott jogi tanácsadás pertaktikai, pergazdaságossági döntésekben (így tanácsadás a peres eljárási illetékfizetéssel, peres költségek viselésével kapcsolatos kedvezményekről, mentességekről, eljárásjogi, pervezetési tanácsok ezen költségek mérséklése érdekében).
fel

Szerződések

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Valamennyi megállapodás elkészítését (ingó és ingatlan adásvételi-, ajándékozási-, letéti-, szállítási-, szállítmányozási-, fuvarozási-, bizományi-, megbízási-, vállalkozási-, alvállalkozói-, generálkivitelezői-, szerelési-, tervezési-, forgalmazói-, zálog-, engedményezési-, termékértékesítési-, franchise-, könyvelési-, együttműködési- és bármely nem nevesített szerződés elkészítését).
fel

Család-, és öröklési jog

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, házassági vagyonközösséget megszüntető szerződések, a házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdéseket rendező szerződések, végrendeletek és öröklési szerződések, tartási- életjáradéki szerződések elkészítése.
 • Bírósági eljárás során okiratszerkesztés peren kívül (a szükséges keresetlevelek, ellenkérelem, viszontkereset és egyéb perbeli beadványok elkészítése, így pl. házasság felbontása iránt, házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése iránt, rokon- és gyermektartással (szülői felügyelettel kapcsolatos, kapcsolattartási, tartásdíj fizetés iránti), apaság vélelmének megdöntése iránt, apaság megállapítása iránt, és öröklési jogvitákban összefüggő kérdésekben).
 • Hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása.
 • Teljes körű jogi tanácsadás család- és öröklési jogi kérdésekben.
fel

Pénzügyi jog

Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
 • Kölcsön-, tagi kölcsön-, engedményezési-, lízing-, szerződések, tartozásátvállaló, tartozáselismerő nyilatkozatok, fizetési könnyítés iránti, valamint részletfizetési, halasztási kérelmek elkészítése.
fel